Política de PRIVACITAT

CÀMPING EL SOLSONES és la responsable del tractament i de conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients.

CÀMPING EL SOLSONES informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats en uns tractaments de CÀMPING EL SOLSONES i seran tractats de manera informatitzada i en paper.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web així com a través de les comunicacions que ens puguis dirigir per altres mitjans de contacte, el remitent ens proporciona les seves dades personals de forma lliure i voluntària per ser inclòs en un tractament amb l’objecte de subministrar-li la informació sol·licitada als formularis o subscripcions.

En cas que l’usuari decideixi emplenar algun formulari d’aquest lloc web
on es demanen dades de caràcter personal se us informa que CÀMPING EL SOLSONES adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades subministrades per tal d’evitar alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats, conforme a l’estat actual de la tecnologia i de acord amb allò establert per la normativa vigent.

CÀMPING EL SOLSONS no obstant no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat
del sistema, la xarxa d’accés, Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

El lloc web conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privadesa alienes
a la de CÀMPING EL SOLSONS que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.

L’usuari respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar a CÀMPING EL SOLSONES qualsevol modificació sobre la mateixa, quedant CÀMPING EL SOLSONS exempta de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

La informació sobre finalitat, legitimació, conservació i comunicacions del tractament són:

Usuaris web: servir com a suport d’informació a la gestió de les comunicacions
i relacions comercials per via electrònica. Pel que fa a la legitimació del
tractament estarà regulada pel consentiment de l’afectat i per l’interès
legítim del responsable. Les dades proporcionades es conservaran fins i tot per donar
suport a la vostra sol·licitud, la revocació del consentiment o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. CÀMPING EL SOLSONES no cedirà dades excepte obligació legal.

Tractament de Clients: prestar-los el servei sol·licitat i la gestió administrativa i
de facturació dels clients. Pel que fa a la legitimació del tractament estarà
regulada pel RD de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el Codi de
Comerç. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació
comercial o durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació dinterès. La
empresa podrà cedir les dades a tercers com administració tributària, bancs,
caixes d’estalvi i caixes rurals i organitzacions o persones directament relacionades
amb el responsable. El fet de no facilitar aquestes dades personals implicaria no poder
donar compliment a la prestació de la finalitat descrita i informada.

Curriculum: gestió de les vostres dades per tal de realitzar el procés de selecció de
personal dut a terme per lentitat. Pel que fa a la legitimació del tractament
estarà regulada pel consentiment de l’afectat i per l’interès legítim del
responsable. Les dades proporcionades es conservaran fins i tot per donar suport a la seva
sol·licitud, la revocació del consentiment o durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. L’empresa no cedirà dades llevat d’obligació legal.

Si ho desitgeu podeu adreçar-vos a CÀMPING EL SOLSONES, domiciliada en carretera Sant Llorenç Km. 2, a Solsona (Barcelona), Espanya, amb una còpia de DNI o document acreditatiu equivalent amb la finalitat d’exercir els drets següents:

  • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si CÀMPING EL SOLSONES està tractant dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, accedir-hi.
  • Dret de portabilitat: dret a rebre les dades personals que ens hi hagi facilitat en un format estructurat d’ús comú i llegible, així com a transmetre’l a una altra entitat.
  • Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan siguin inexactes.
  • Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessaris per als fins que van ser facilitats al seu moment.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-te al tractament de les dades personals. CÀMPING EL SOLSONES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici de possibles reclamacions.
  • Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament tractament de les vostres dades.

D’altra banda, si ho heu facilitat, tindreu dret a retirar el consentiment prestat
en qualsevol moment i el dret a reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.